główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version


Noty o autorach:

Edward Adeyanju

pochodzi z Nigerii z ludu Joruba (Yoruba). Doktor, dziekan Baptist College i pastor Grace of God Ministries Church w USA; autor wielu książek, artykułów prasowych i religijnych. Interesuje się naukowo i dydaktycznie procesem międzykulturowego wychowania dzieci.


Ilona Copik

doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Komunikacji Kulturowej w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych na Uniwersytecie Śląskim. Absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa oraz studiów podyplomowych z historii. Członkini Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Wykładowczyni Akademii Polskiego Filmu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce tożsamości kulturowej, miejscu i przestrzeni, a także ich filmowych i medialnych reprezentacjach, oraz edukacji medialnej i regionalnej. Autorka monografii Pomiędzy Gliwicami a Gleiwitz. Przestrzeń kulturowa miasta w twórczości Horsta Bienka (2013), współredaktorka tomu zbiorowego Edukacja przez słowo-obraz-dźwięk (2015).


Jerzy Gorzelik

doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia sztuki. Autor publikacji poświęconych sztuce nowożytnej w Europie Środkowej (ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska), rozpatrywanej przede wszystkim w kontekście sporów wyznaniowych i kształtowania konfesyjnych tożsamości. Współautor książki Sztuka Górnego Śląska. Od średniowiecza do końca XX wieku - pierwszej monografii dziejów artystycznych regionu. W ostatnich pracach koncentruje się na wykorzystywaniu sztuki w procesach nacjonalizacyjnych oraz w budowie wspólnot wyobrażonych o nienarodowym charakterze.


Mariusz Jochemczyk

doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Zakład Teorii Literatury). Członek Komisji Historycznoliterackiej PAN w Katowicach, a także utworzonego na Wydziale Filologicznym UŚ - Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi. Redaktor "Śląskich Studiów Polonistycznych". Wybrane publikacje: Rzeczy piekielne. Wokół "Poematu Piasta Dantyszka" Juliusza Słowackiego (Katowice 2006), Sploty tradycji. Dwugłosy o literaturze polskiej XX wieku (Katowice 2014), Wobec tradycji. Śląskie szkice oikologiczne (Katowice 2015). Współautor publikacji: Nasz Broniewski. Prelekcje warszawskie (Katowice 2010).


Rafał Kowalski

magister kulturoznawstwa, doktorant w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Zakładzie Estetyki i Antropologii Przestrzeni. Obszar zainteresowań: literatura fantasy, magia, kultura wikińska we współczesnej kulturze popularnej.


Aleksandra Kunce

kulturoznawca i literaturoznawca, doktor habilitowany nauk humanistycznych, w latach 2008-2012 i 2012-2016 pełniła obowiązki zastępcy dyrektora ds. nauki w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracuje w Zakładzie Estetyki i Antropologii Przestrzeni. Prowadzi badania kulturoznawcze, ale także z pogranicza antropologii, literaturoznawstwa, filozofii kultury, koncentrując się na problematyce człowieka lokalnego, siły umiejscowienia i doświadczania miejsca. Autorka książek: Tożsamość i postmodernizm (2003), Myśleć Śląsk (współautor Zbigniew Kadłubek, 2007), Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego (2008), Oikologia. Nauka o domu (współautorzy: Tadeusz Sławek i Zbigniew Kadłubek, 2013), Into the Noise. Anthropological and Aesthetic Discourses in Public Sphere (współautor: Maria Popczyk, 2013); Człowiek lokalny. Rozważania umiejscowione (2016). Jest redaktorem periodyku "Anthropos?" (od 2003 roku) i kilku tomów zbiorowych. W 2016 roku otrzymała międzynarodową nagrodę za publikację The Philosophy of Localness and the Arts - International Award for Excellence for Volume 10 of the Arts in Society Journal Collection (USA).


Miłosz Markiewicz

historyk sztuki i kulturoznawca, doktorant w Zakładzie Estetyki i Antropologii Przestrzeni Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szczególne miejsce w jego zainteresowaniach zajmują: etyka posthumanizmu (zwłaszcza związane z nią zagadnienie wspólnoty), rozumienie estetyczne, filozofia portretu, krytyka wizualności oraz związki estetyki i etyki. Uczestnik międzynarodowych seminariów: "Human/Inhuman/Posthuman" prowadzonego na Uniwersytecie w Utrechcie oraz "Posthuman Aesthetics" na Uniwersytecie Aarhus. Współredaktor książki Pomiędzy tożsamością a obrazem (Katowice 2016). Członek redakcji kwartalnika filozoficznego "Estetyka i Krytyka". Uczestniczy w "New Materialism. Networking European Scholarship on 'How matter comes to matter'" (COST IS1307). Wykonawca w grantach "Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia" (NPRH 2bH 15 0099 83) oraz "Elektroniczne Archiwum Romana Ingardena. Nieznana korespondencja i prace naukowe wybitnego polskiego humanisty" (DIALOG 0054/2016).


Barbara Orzeł

kulturoznawca i medioznawca, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznwstwo, autorka książki Appleizacja kultury. Zmiana zachowań komunikacyjnych w kontekście nowych mediów (Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 2014), publikowała w czasopismach: "Transformacje", "Anthropos?", "Studia Kulturowe". Autorka llicznych tekstów w tomach pokonferencyjnych. Zainteresowania badawcze: humanistyka cyfrowa, antropologia mediów, komunikacja wizerunkowa.


Paweł Paszek

doktor nauk humanistycznych, związany z Instytutem Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania badawcze lokują się w obrębie antropologii literatury, poetyk kulturowych i intertekstualnych, a także filozofii podmiotu i szeroko pojmowanej filozofii kultury. Stopień doktora otrzymał na podstawie rozprawy Pisanie doświadczenia. Poetologia i podmiotowość w twórczości Aleksandra Wata i Leo Lipskiego. Autor książki Literatura życia otwartego. Fragmenty lekturowe przy wierszach Mariusza Grzebalskiego (Katowice 2017) i szeregu artykułów naukowych, współredaktor dwóch książek monograficznych: Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości (Katowice 2013) oraz "Ja" w przestrzeniach aksjologicznych. Z problematyki podmiotowości w literaturze XIX-XXI wieku (Katowice 2017).


Agata Picheń

magister kulturoznawstwa, absolwentka etnologii na Uniwersytecie Śląskim. Jest doktorantką w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego (Zakład Estetyki i Antropologii Przestrzeni). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ars moriendi i gerontologii. Hobbistycznie zajmuje się szeroko rozumianą kulturą ludową Polski XIX wieku. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą starości.


Frank A. Salamone

emerytowany profesor socjologii i antropologii w Iona College, związany także z University of Phoenix w USA. Autor wielu książek i artykułów na temat Nigerii, tożsamości afrykańskich, ale także z obszaru muzyki, teoretycznych problemów kultury popularnej czy etnicznych grup - wybrane monografie: The Hausa of Nigeria; The Culture of Jazz: Jazz as Critical Culture; Popular Culture in the Fifties; Music and Magic: Charlie Parker, Trickster Lives!; Italians in Rochester, New York, 1900-194; Reflections on Theory and History in Anthropology; The Heroic Anthropologist Rides Again: The Depiction of the Anthropologist in Popular Culture; The Italians of Rochester, New York, Post-World War II: Immigration, Prosperity, and Change; Society, Culture, Leisure and Play: An Anthropological Reference; The Yanomami and Their Interpreters: Fierce People or Fierce Interpreters?


Agata Stronciwilk

asystentka w Instytucie Sztuk Pięknych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, doktorantka w Zakładzie Estetyki i Antropologii Przestrzeni Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne UŚ (kierunki wiodące: kulturoznawstwo, filozofia) oraz historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracowniczka Działu Edukacji Muzeum Śląskiego w Katowicach. Współredaktorka książki Pomiędzy tożsamością a obrazem (Katowice 2016). W zakres jej zainteresowań badawczych wchodzą m.in. związki poznania zmysłowego oraz sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej sztuki współczesnej, a także obecność w sztuce wątków związanych ze wstrętem, przyjemnością i jedzeniem. Uczestniczyła w Summer University "Food and Drink Studies", organizowanym przez European Institute for the History and Cultures of Food na Uniwersytecie François-Rabelais w Tours; była także organizatorką panelu "Food and Visual Arts" podczas Międzynarodowej Konferencji "Food History and Food Studies" na Uniwersytecie François-Rabelais w Tours.


Jacek Surzyn

doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Zajmuje się ogólnie pojętym judaizmem ze szczególnym uwzględnieniem syjonizmu, a także filozofią, w tym filozofią polityczną Martina Heideggera. W ostatnich latach opublikował monografię pod tytułem Antysemityzm, emancypacja, syjonizm. Narodziny ideologii syjonistycznej (Katowice 2014). Aktualnie przygotował monografię pod tytułem Z wydarzania bycia. Szkice z "Przyczynków do filozofii" Martina Heideggera" (przewidziana publikacja w roku 2017). Pracuje także nad projektem przekładu dzieł wszystkich Jana Dunsa Szkota, w ramach którego przygotował pierwszą część (Prolog) Ordinatio (przewidziana publikacja w roku 2017). Jest autorem stale współpracującym w pismami "Midrasz" oraz "Miasteczko Poznań".


Katarzyna Szkaradnik

magister filologii polskiej i kulturoznawstwa, doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Publikowała m.in. w czasopismach "Pamiętnik Literacki", "Kultura i Społeczeństwo", "Anthropos?" "Przegląd Socjologiczny", "Sensus Historiae"; współpracuje jako recenzentka z dwutygodnikiem kulturalnym "artPAPIER". Współredaktorka Dzienników z lat 1935-1945 prof. Jana Szczepańskiego, uhonorowanych Nagrodą Historyczną "Polityki" w 2010 r. Interesuje się antropologią literatury, problematyką tożsamości oraz filozofią hermeneutyczną i egzystencjalną.

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version